ین مقاله به طراحی و بررسی یک سیستم هوشمند برای شمارش خودرو ها با استفاده از تصاویر به دست آمده از فیلم گرفته شده از خیابان که توسط دوربین تهیه می شود، می پردازد . در این سیستم پس از دریافت تصویر از منبع تصویری به صورت هوشمند و اتوماتیک تعداد خودروهای عبوری را محاسبه کرده و تعداد را به صورت عدد به کاربر اعلام می کند. محاسبه سریع و دقیق تعداد ماشین های عبوری از ویژگی های مهم این سیستم می باشد. نتایج آزمایش بر روی یک فیلم دلخواه اطمینان و سرعت این سیستم را تائید می کند.

خروجی برنامه :

 

 

****The number of cars = 17 ****>>

 

****The number of cars = 14 ****>>